A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

A koragyermekkori nevelés és tanítóképzés alprojekt

Az alprojekt országos koordinátora az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, amely a koragyermekkori nevelés és tanítóképzés területén mindhárom alapszakot, valamint a tanító szak mind a 10 műveltségterületét gondozza. A kar országos koordinációs szerepét erősítik pozíciói a Tanító- és Óvóképzők Dékáni Kollégiumában, valamint a gondozott szakok országos programfejlesztő bizottságaiban és az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületében. Mindezen grémiumokkal, valamint a Kaspovári, Szegedi, Pécsi, Debreceni és Nyugat-magyarországi Egyetemekkel, mint kiemelt partnerekkel együttműködésben, karunk az alprojekt keretében az alábbi fejlesztési és koordinációs feladatokat látja el.

I. A koragyermekkori nevelés és tanítóképzés tanterveinek és tantárgyi struktúrájának áttekintése, tantervfejlesztési kezdeményezések, újítások

Országos koordinációs szerepünkben vállaltuk szakmai műhelytalálkozók, szakmai fórumok szervezését, valamint országos ajánlások megfogalmazását az óvó- és tanítóképzés területén. Ezen ajánlások előkészítéseként szakmai műhelytalálkozókon megvitatjuk az egyes intézmények tantervfejlesztési kezdeményezéseit, melyek alapján országos helyzetképet vázolunk fel. Karunk tanterv- és tananyagfejlesztési törekvéseit az országos koordináció céljainak megfelelően alakítottuk.

A NAT-ban megjelenő fontos fókuszpont a művészeti nevelés, mely az érzelmi nevelés egyik legfontosabb eszköze, így a köznevelési törvény kiemelt pontja. A Művészeti nevelés MA szak kialakítása és a hozzá kapcsolódó módszertani fejlesztések emellett a pedagógus életpályamodell elemeként, az óvó és tanítóképzés zsákutca jellegének leépítéseként is értelmezhetők. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karával együttműködésben az alprojekt keretében készítette elő a szak indításának dokumentumait, fejleszti a majdani szak módszertani, szakmai hátterét. A téma fontosságára tekintettel a két kar a projekt keretében közös Gyermekkultúra Konferenciát szervez, tematikus folyóiratszámot ad ki a Gyermeknevelés Online Tudományos Folyóiratban.

II. A képzést támogató eszközök kidolgozása

A fejlesztés célja a kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus és tanító szak képzését támogató módszertani eszközök, papír alapú és digitális tartalmak kidolgozása. A módszertani eszközök a pedagógiai, a pszichológiai és a tantárgy-pedagógiai tárgyakat valamint a gyakorlati képzést egyaránt támogatják. A gyakorlati képzés módszertanának megújítását célozzák emellett a képzési területen dolgozó oktatók országos szakmai fórumai, melyek megszervezésében támaszkodunk karunk vezető szerepére a pedagógusképzési ágazatok egyes szereplőinek szakmai koordinációjában (ld. pl. Tanító- és Óvóképző Dékáni Kollégium, Országos Programfejlesztő Bizottság). A módszertani fejlesztés kiemelt célja a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi célzott képességfejlesztéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák támogatása a pedagógusképzésben. Ezt célozza a képességfejlesztő módszertani feladatgyűjtemény kialakítása.

III. A gyakorlatok rendszerének tartalmi és módszertani megújítása

Mindhárom alapszakon áttekintjük és aktualizáljuk a gyakorlati képzést. Ennek céljából szakmai műhelytalálkozókat szervezünk és országos ajánlásokat fogalmazunk meg, valamint módszertani segédanyagokat dolgozunk ki.

A koragyermekkori nevelés és tanítóképzés területein szükséges ajánlások megfogalmazása a mentorképzés egységes kialakítására, a mentorkiválasztás és a mentorok folyamatos támogatásának az un. tutori rendszer elemeinek kidolgozására. Ehhez szükséges a hazai intézményi gyakorlatok összegyűjtése az együttműködő partnerekkel kooperálva, a működő mentori rendszerek áttekintése. Ennek birtokában lehetséges a mentorképzések tanterveinek és tantárgyi programjainak kialakítása, a meglévő programok továbbfejlesztése, országos ajánlások megfogalmazása a mentorok kiválasztására és továbbképzésére, valamint a mentorokat támogató tutori rendszerre. A mentorképzési műhelyt a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara koordinálja. Az országos együttműködés lehetővé teszi a képzett mentorok térségi nyilvántartási rendszerének kialakítását és webes felületen történő hozzáférés biztosítását.

IV. Megújított tartalmakhoz illeszkedő felsőoktatási pedagógus továbbképzési programok fejlesztése és képzők képzése

A mentorképzés és tutori rendszer elemeinek elemzéséből származó eredmények, valamint a hazai jógyakorlatok ismeretében lehetséges a mentorképzések tanterveinek és tantárgyi programjainak kialakítása, módszertani segédanyagok kialakítása, képzések szervezése és lebonyolítása. Az alprojekt keretében vállaltuk mindhárom alapszak vonatkozásában a gyakorlatvezető pedagógus szakirányú továbbképzési szak elindításának szakmai, módszertani támogatását – tantervfejlesztést, szakmai és módszertani anyagok kialakítását és egy pilot program lebonyolítását.

A mentorképzésen túl számos egyéb területen szervezünk képzők képzését a projekt keretében. Kiemelt területként kezeljük a művészeti nevelés, korai idegennyelv-oktatás, interkulturalitás, fenntarthatóságra nevelés, matematika, és erkölcstan oktatásának kérdéskörét, valamint a koragyermekkori intézményes nevelés átmeneteit.

Rendezvényeink

2014. április 26.Deutsch und deutschsprachige Fächer in der Grundschule

2014. május 09.Tolerancia Nap, a fogyatékossággal élők elfogadásáért

2014. szeptember 19.Konferencia-előkészítő műhely a gyakorlóintézmények pedagógusainak bevonásával

2014. október 17.„A tanítóképzés időszerű kérdései” országos műhelytalálkozó

2014. november 20-21.Gyermekkultúra Konferencia és Kiállítás

2015. január 29.Forrai Katalin Emlékkonferencia és zenei nevelési műhelytalálkozó

2015. február 05-06.Óvodapedagógus-képzési Műhelytalálkozó Kaposváron

2015. március 27.Könyvbemutatóval egybekötött szakmai nap, a korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata témakörében

2015. április 10.Mentorképzési Műhelytalálkozó Szegeden

2015. április 15.Bálványos Huba Vizuális Műhely és Konferencia

2015. április 17.Minőség a gyakorlatban, országos műhelytalálkozó

2015. május 08.„Együttélés-együttműködés”, workshop a roma kultúráról

2015. június 05.Jó gyakorlatok a korai nyelvpedagógus-képzésben: oktatás, fejlesztés, kutatás

2015. június 22-23.„Gyengéd átmenetek – A családi és intézményes nevelés fordulópontjainak támogatása”. Országos Konferencia, a TÁMOP projekt Koragyermekkori nevelés és tanítóképzés című alprojektjének zárókonferenciája

2015. október 09.„Országos kordinációval a pedagógusképzés megújításáért”, című projekt központi zárókonferenciája

 

Kapcsolat: tamop2014@tok.elte.hu

A weboldal A kora gyermekkori nevelés és tanítóképzés alprojekt (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007) keretében valósult meg.

© 2015 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar | H-1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. | Telefon: (+36 1) 487 8100 | Fax: (+36 1) 487 8196